A Dr. Szemerédi Orvosi Kft. Szeged, Korda utca 18. szám alatti rendelőintézetében üzemelő elektronikus megfigyelőrendszer működéséről.

A Dr. Szemerédi Orvosi Kft. a Szeged, Korda utca 18. szám alatti épületben elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszert üzemeltet. Az épület homlokzatára és a belső térben kamerák, a képek rögzítésére DVR eszköz került telepítésre. 

A kamerák pontos elhelyezkedése, a megfigyelt területek megnevezése és a megfigyelés célja a jelen tájékoztató részét képező 1. számú mellékletben található.

A személyes adatok kezelője:

Dr. Szemerédi Orvosi Kft. (székhely: 6725 Szeged, Korda u. 18., e-mail: kapcsolat@kordaklinika.hu) adatvédelmi tisztviselő: Tompáné Kádár Andrea, elérhetősége: + 36 70 620 6343

Az adatkezelés célja:

az emberi élet, testi épség védelme, a veszélyes anyagok, berendezések őrzése, a nagyszámú, különleges kategóriába sorolt egészségügyi személyes adat őrzése, továbbá a társaság vagyonvédelemmel kapcsolatos jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése, így különösen a jogsértések megelőzése, azok észlelése, megszakítása, az elkövető tettenérése és a jogsértések bizonyítása érdekében kívánja bevezetni.

Az adatkezelés jogalapja:

 A 2016/679. számú EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történő adatkezelés, az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről (Eüad) 6.§ értelmében az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

A kezelt személyes adatok típusa:

Az érintettek képmása és a felvételen rögzített egyéb személyes adata

Az adatkezelés időtartama:

A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 7 (hét) naptári napig őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

Az adattárolás helye:

a felvételeket a Dr. Szemerédi Orvosi Kft. Szeged, Korda u. 18. szám alatti rendelőintézetben, zárt állapotban lévő szekrényében tárolja. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a célhardveren (rögzítőn) tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

Adatfeldolgozó:

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatfeldolgozói tevékenység:

nem történik

A felvételek felhasználása:

kizárólag a Dr. Szemerédi Orvosi Kft.adatkezelés céljapontbankörülírtérdekeiből, valamint a kamerák által rögzített személyes adat megismerése jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult hatóságok és bíróság hivatalos eljárása esetén. 

A kamerák valós idejű képeinek megtekintésére jogosult:

a Dr. Szemerédi Orvosi Kft.  ügyvezető igazgatója.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult:

kizárólag az adatkezelés célja pontban meghatározott esetek feltárása érdekében tekinthet be a Dr. Szemerédi Orvosi Kft. ügyvezető igazgatója.

A kamerák felvételeinek megtekintése:

az adatkezelés célja pontban meghatározottak érdekében, csak valós és jogszabályban rögzített cél elérése esetén lehetséges.

A Dr. Szemerédi Orvosi Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy(ek) nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

A kamerák felvételét adathordozóra menteni jogosult:

A társaság ügyvezető igazgatója, vagy az általa megbízott személy.

A kamerák üzemeltetésére történő figyelmeztető jelzések:

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának tényéről a Dr. Szemerédi Orvosi Kft.  az intézmény bejárati ajtóin, az előtérben (váróban) jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személy tájékozódását elősegítő módon, figyelemfelhívó jelzést, piktogrammot helyezett el.

A kamerák üzemeltetéséről szóló tájékoztató:

A Dr. Szemerédi Orvosi Kft. az elektronikus megfigyelőrendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást elérhetővé teszi az intézmény honlapján, és az előtérben (váróban).

Az érintettek jogai:

Az adatkezeléssel érintett a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül dokumentáltan kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, más érdekeinek sérelme nélkül betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, megsemmisítését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A Dr. Szemerédi Orvosi Kft. nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen a rendelőkben, vizsgáló helyiségekben, öltözőkben, zuhanyzókban, mosdókban, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából került kijelölésre.

A Dr. Szemerédi Orvosi Kft. az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával a foglalkoztatottak magánéletét nem ellenőrzi, profilalkotás, viselkedés analízis nem történik, a foglalkoztatott munkahelyi magatartását nem befolyásolja.

Az érintett, a személyes adatai kezelése miatt panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miska u. 9-11., levelezési cím 1363 Budapest, Pf.:9, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36-1-391-1400) jogorvoslatért a Szegedi Törvényszékhez fordulhat.

Adattovábbítás:

szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az átadható adatok köre:

a kamerarendszer által készített, kizárólag az adott eljárás tárgyában releváns információt tartalmazó felvételek.

A Dr. Szemerédi Orvosi Kft. az alábbiak szerint tájékoztatja az érintetteket a kihelyezett kamerák helyéről, célterületéről (látószögéről) és a kihelyezés céljáról:

Az elhelyezett kamerák száma: összesen 5 db.

Az elhelyezett kamerák által megfigyelt területek:

Kamerák sorszáma
Kamerák elhelyezése
Megfigyelt terület
Cél
1. Kamera
Az épület homlokzatának jobb sarkán
Épület eleje és a külső bejárati ajtó jobbról
Vagyonvédelem
2. Kamera
Az épület homlokzatának bal sarkán
Épület eleje és a külső bejárati ajtó balról
Vagyonvédelem
3. Kamera
Az épület kert felőli oldalán a homlokzaton, a belső bejárati ajtó fölött
Belső bejárati ajtót
Vagyonvédelem
4. Kamera
A rendelő előterében (várójában), a bejárati üvegajtóval szemben, a mennyezeten
Bejárati ajtót belülről és a várót
Személy- és vagyonvédelem
5. Kamera
A rendelő előterében (várójában), a recepciós pult fölött a mennyezeten
Az emeletre felvezető lépcsőt
Személy- és vagyonvédelem
crosschevron-down
HU